pl
EN RU
Wprowadź kod promocyjny

Aktualności

30.10.2014

Regulamin konkursu 4SENSO na Facebooku "Moje włosy na jesień pragną..."

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs moje włosy na jesień pragną…..” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal www.bcsometics.com

1.4. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy etap przeprowadzony w okresie od dnia 30 października  2014 do 14 listopada 2014 roku  oraz drugi etap od 14 listopada 2014 do 28 listopada 2014za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest  dokończenie zdania „Moje włosy na jesień pragną…..”, rejestracja na stronie www.bcosmetics.com oraz wrzucenie do koszyka maski z załaczeniem kodu promocyjnego 4SFB, by otrzymać darmową próbkę.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w poście konkursowym na fb.
Odpowiedzi należy  zamieścić tak, aby zdążyć w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie. Następnie należy zarejestrować się na stronie www.bcosmetics.com, wrzucić próbkę maski 4senso do koszyka i wpisać kod promocyjny, który upoważnia www.bcosmetics.com do wysłania próbki za darmo pod wskazany adres konkursowicza.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez www.bcsometics.com, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagrodą za najciekawszą odpowiedź oraz zamieszczenie opinii o produkcie jest Vitami Push Up Mus 4 senso pojemność 250 ml.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, www.bcsometics.com zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.bcsometics.com oraz na profilu fb Beauty Cosmetics Po prostu Piękno, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
Beauty Cosmetics NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU i FB!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podane podczas składania zamówienia formularze (zawsze to będzie napisane)gdyż bcosmetics.com nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu www.bcosmetics.com i profilu fb Po prostu Piękno

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.bcosmetics.com lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres anita.bandziak@bcsometics.com w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe


7.1.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 30.10.2014 r.

02.02.2016

KOSMETYKI 1000ml

Ruszyła sprzedaż profesjonalnej lini kosmetyków o poj. 1000ml.

Więcej
01.02.2016

WALENTYNKI - 20%

Wpisz kod: SERCE i uzyskaj aż 20% rabatu na cały asortyment na bcosmetics.com

Więcej
01.06.2015

Praca - Telemarketer

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU BEAUTY COSMETICS! OBECNIE POSZUKUJEMY : Specjalisty ds. telesprzedaży Miejsce…

Więcej
22.04.2015

DZIEŃ AKTYWNY - ELILAH

22 kwietnia 2015r zapraszamy na DZIEŃ AKTYWNY  w Salonie Kosmetycznym ELILAH w Gliwicach !  …

Więcej
16.04.2015

DZIEŃ AKTYWNY - MILAGRO

Zapraszam na badanie skóry do Gabinetu kosmetyczno-fryzjerskiego MILAGRO. Zapamiętaj 16.04.2015r.…

Więcej
08.04.2015

FALE LOKI KOKI

  Znajdź nas na Fale Loki Koki! Wejdź na: http://magazyn.falelokikoki.pl/

Więcej
05.04.2015

Kącik porad PROFESORA BEAUTY

PORADY NA FANPAGE PO PROSTU PIĘKNO   W związku z dużym zainteresowaniem naszymi ekspertyzami…

Więcej
01.03.2015

DZIEŃ OTWARTY w Studio Urody i Masażu Galatea w Gliwicach.

Już w ten czwartek tj. 05.03.2015 zapraszamy na Dzień Otwarty z Creme Bar w Studio Urody i Masażu…

Więcej
01.02.2015

SHINYBOX luty 2015

WYSTAW RECENZJĘ I CIESZ SIĘ DARMOWYM MINI PRODUKTEM Z SERII CREME BAR !!   Wystarczy, że w na…

Więcej
20.01.2015

WALENTYNKI Z BC

Wystarczy, że na naszej stronie bcosmetics.com do 14 lutego 2015 kupisz dowolny produkt,…

Więcej
18.11.2014

Dzień Otwarty w Victoria Day Spa

18.11.2014  we wtorek zapraszamy na kolejny Dzień Otwarty z Creme Bar w Victoria Day Spa w Gliwicach…

Więcej
05.11.2014

4senso w magazynie YourHair

Już jest nowy numer YourHair .Znajdziecie tam rabat na zakup maski Vitamin Push Up Mus 4senso!…

Więcej
22.04.2014

Beauty Cosmetics w Mińsku

Kolejne punkty Beauty Cosmetics Sp. z o.o. – tym razem w dwóch galeriach w Mińsku: Bigz…

Więcej
06.04.2014

Beauty Cosmetics w Sofii

Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w stolicy Bułgarii, Sofii – Beauty Cosmetics otworzyło…

Więcej
20.03.2014

Dzień Otwarty w Salonie Punkt Piękności w Strzegomiu

20.03.2014 r. w czwartek zapraszamy na Dzień Otwarty do Salonu Punkt Piękności w Strzegomiu. Tego…

Więcej
15.03.2014

Witaminowa pielęgnacja to mus!

A tak naszą maskę Vitamin Push Up Mus 4 Natural Hair & Strong Roots opisuje na swoim blogu blogera…

Więcej
13.03.2014

Dzień Otwarty w Ambasadzie Urody w Kaliszu

13.03.2014 r. w czwartek zapraszamy na Dzień Otwarty z Creme Bar do Ambasady Urody w Kaliszu! Tego…

Więcej
12.03.2014

Dzień Otwarty w salonie Lachatton w Poznaniu

12.03.2014 r. w śrdoę zapraszamy na Dzień Otwarty z Creme Bar do salonu Lachatton w Poznaniu!…

Więcej
06.03.2014

Z okazji Dnia Kobiet wyjątkowy zestaw CB&4S

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, specjalnie dla Wszystkich Naszych Klientek skomponowaliśmy…

Więcej
05.03.2014

Konkurs z okazji Dnia Kobiet

UWAGA KONKURS Z OKAZJI DNIA KOBIET na Facebooku!!!  A w nim dla Was Drogie Panie (i Panowie;) wyjątkowe…

Więcej
02.01.2014

4 senso

4 beauty, 4 fun, 4 joy ‐ 4 senso   Czym jest 4 senso?   4 senso jest pierwszym w historii…

Więcej
25.06.2013

Dołącz do naszego teamu !

Poszukujesz pracy? Chcesz dołączyć do naszego teamu?   Poszukujemy obecnie Koordynatora stoiska…

Więcej
23.05.2013

Promocja dla stałych klientów

Odbierz w prezencie krem pod oczy Creme Bar Visage Parfait. Zamów zapach Unicorno 50 ml a do…

Więcej
08.04.2013

Dotyk dźwiękiem w Galerii Sky Tower

Wszystkich zainteresowanych eventem "Dotyk dźwiękiem" w Galerii Sky Tower z przykrością…

Więcej
04.04.2013

Dotyk dźwiękiem w Galerii Sky Tower

  Serdecznie zapraszamy na wydarzenie Dotyk dźwiękiem w Galerii Handlowej Sky Tower. Termin:…

Więcej
20.03.2013

Rekrutacja w Beauty Cosmetisc

  Firma Beauty Cosmetics Sp. z o.o. - dystrybutor kosmetyków dysponujący międzynarodową…

Więcej
11.03.2013

Ruszył fanpage Creme Bar Visage Parfait

  Kochani! Pragniemy poinformować, że ruszył już fanpage Creme Bar!!! Zapraszamy serdecznie…

Więcej
01.03.2013

Dzień Kobiet

Zapraszamy do wyjątkowej promocji z okazji Dnia Kobiet.   Do dnia 8.03.2013 włącznie do każdej…

Więcej
11.02.2013

Konkurs walentynkowy zakończony!!!

Konkurs zakończony!!! Tłumaczenia policzone. Rekordzistką okazała się Pani Joanna Szymul (199 języków)…

Więcej
06.02.2013

Walentynkowy konkurs nie tylko dla zakochanych

Walentynkowy konkurs nie tylko dla zakochanych   Podobno miłość można wyrazić na milion sposobów.…

Więcej
17.12.2012

Rozdajemy kasę na prezenty świąteczne

BEAUTY COSMETICS ROZDAJE KASĘ NA ŚWIĄTECZNE PREZENTY!!!   Wystarczy wydrukować dowolny z banknotów…

Więcej
21.11.2012

Konkurs "Razem więcej"

  Konkurs „Razem więcej”   Beauty Cosmetics znów zaprasza wszystkich swoich…

Więcej
31.10.2012

Październik 2012 miesiącem Targów dla Beauty Cosmetics

  Październik 2012 był dla Beauty Cosmetics najbardziej „targowym” miesiącem…

Więcej
01.09.2012

Nowa lokalizacja

Letnia przeprowadzka.  Wszystkich naszych Klientów chcielibyśmy poinformować o letniej…

Więcej
23.08.2012

ROZMARYNOWY KONKURS ROZWIĄZANY

ROZMARYNOWY KONKURS ROZWIĄZANY Rozmaryn odnaleźliście poprawnie w Balsamie do stóp, dlatego…

Więcej
20.08.2012

Przedłużamy Rozmarynową Zabawę

Konkurs Rozmarynowy trwa nadal!!!   Z powodu sporego zainteresowania konkursem przedłużamy zabawę…

Więcej
10.08.2012

Rozmarynowy konkurs

  ROZMARYNOWY KONKURS - ROZMARYNOWE NAGRODY!!! Zapraszamy wszystkich do rozmarynowej zabawy. Zasady…

Więcej
08.06.2012

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY - BILLBOARDY ODNALEZIONE !!!

  Mamy laureatów konkursu dla „Tropicieli billboardów Beauty Cosmetics”.…

Więcej
01.06.2012

FLAGI SAMOCHODOWE BIAŁO-CZERWONYCH GRATIS!!!

  Z okazji Euro 2012 Beauty Cosmetics zaprasza do wspólnego kibicowania. Wszystkich naszych…

Więcej
23.05.2012

Prezenty od Beauty Cosmetics na Dzień Matki

  Czy chcecie, aby Wasze Mamy dostały prezent od Beauty Cosmetics z okazji Ich święta??? Proszę…

Więcej
12.04.2012

Razem z rekordowym rabatem

Konkurs „Razem piękniej”, który właśnie dobiegł końca, spotkał się z ogromnym…

Więcej
05.04.2012

Wiosenny powiew kreatywności

Jak się rodzi i kiedy powstaje prawdziwe piękno? Jak to ubrać w słowa? Tę trudną sztukę z pewnością…

Więcej
21.03.2012

„Razem piękniej…” – konkurs dla fanów!

Wydawałoby się, że poczta pantoflowa to zapomniana już forma przekazywania informacji. Nic bardziej…

Więcej
20.03.2012

Beauty Cosmetics w Bolonii

Ponad 170 000 zwiedzających, 2500 wystawców, reprezentanci 70 krajów. Największa impreza…

Więcej
07.03.2012

Zapach zwycięstwa

Niepowtarzalny charakter, zmysłowa kompozycja i … powodów by lubić zapach Tre Colori…

Więcej
01.03.2012

Orzeźwiający konkurs

Beauty Cosmetics, wspólnie z portalem Uroda i Zdrowie, organizuje konkurs, w którym nagrodą…

Więcej
01.03.2012

Zapach kompleksowej pielęgnacji

Idealny prezent na Dzień Kobiet? Zdaniem Beauty Cosmetics powinien być elegancki, wprawiać w dobry…

Więcej
28.02.2012

Podstawa pielęgnacji piękna

Na wszystkich klientów punktów konsultacyjnych Beauty Cosmetics czeka atrakcyjna niespodzianka.…

Więcej
21.02.2012

Konkurs na Dzień Kobiet

Beauty Cosmetics przygotowało dla wszystkich pań prezent z okazji ich święta, które zbliża…

Więcej
03.02.2012

Perfumy do zestawu

Beauty Cosmetics przygotowało dla zakochanych specjalną walentynkową niespodziankę. Na wszystkich,…

Więcej
03.02.2012

Prezent dla dwojga

Rusza nowa Walentynowa Promocja w punktach konsultacyjnych Beauty Cosmetics we Wrocławiu i Poznaniu!…

Więcej
03.02.2012

Promocje rozkwitają w Magnolii

Prawdziwie walentynowy klimat zagości we Wrocławiu już 10 lutego. A wszystko za sprawą organizowanych…

Więcej
03.02.2012

Glamorous dla pięknego samopoczucia

Jak pokazał najnowszy konkurs, prawdziwe piękno ma po prostu spore grono fanów. W rozstrzygniętej…

Więcej
01.01.2012

Gwiazdkowy mini-voyage

Wigilia to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych świąt. Co sprawia, że jest ono, aż tak wyjątkowe?…

Więcej
27.12.2011

Konkurs dla fanów piękna

Rusza nowy konkurs organizowany przez Beauty Cosmetics na firmowym fanpage. Do wygrania jest niebanalna…

Więcej
22.12.2011

Definicja prawdziwego piękna

Jedno zdanie, trzy nagrody i ponad sześćset zgłoszeń. Tak w liczbach można podsumować konkurs,…

Więcej
19.12.2011

Konkursowe Święta

Zestaw mini - voyage Tre Colori to nagroda w najnowszym, bożonarodzeniowym konkursie Beauty Cosmetics.…

Więcej
14.12.2011

Święto zdrowej skóry w poznańskiej Malcie

W nowo otwartym Infopunkcie BC, już od 10 grudnia, można skorzystać z porad ekspertów w zakresie…

Więcej
25.11.2011

Rusza pierwszy infopunkt Beauty Cosmetics!

Jak dobrać zestaw pielęgnacyjny do potrzeb skóry czy perfumy do osobowości? - Tego można…

Więcej
24.11.2011

Beauty Cosmetics wirtualnie

Ruszyła nowa strona internetowa oraz fanpage Beauty Cosmetics. Funkcjonalna i intuicyjna witryna pozwala…

Więcej
22.11.2011

Pełna ochrona w podróży

Któż nie zna dylematów związanych z pakowaniem bagażu przed podróżą: co wziąć,…

Więcej
15.11.2011

Styl spod znaku Unicorno

Nowy zapach Beauty Cosmetics, przeznaczony dla mężczyzn, jest już dostępny na rynku. Woda perfumowana…

Więcej
30.09.2011

Kompleksowa pielęgnacja w jednym punkcie

Pierwszy punkt stacjonarny IQ Cosmetics już w listopadzie rozpocznie swoją działalność w Silesia…

Więcej
18.06.2011

News2

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas…

Więcej
09.06.2011

News 3

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas…

Więcej
30.11.-0001

Prezenty od Beauty Cosmetics na Dzień Matki

  Czy chcecie, aby Wasze Mamy dostały prezent od Beauty Cosmetics z okazji Ich święta??? Proszę…

Więcej
30.11.-0001

Prezenty od Beauty Cosmetics na Dzień Matki

  Czy chcecie, aby Wasze Mamy dostały prezent od Beauty Cosmetics z okazji Ich święta??? Proszę…

Więcej
30.11.-0001

4 senso

4 beauty, 4 fun, 4 joy ‐ 4 senso   4 senso jest pierwszym w historii Beauty Cosmetics zestawem…

Więcej
01.01.1970

News

Więcej
01.01.1970

News

Więcej

Aktualności

KOSMETYKI 1000ml

Ruszyła sprzedaż profesjonalnej lini kosmetyków o poj. 1000ml.

Więcej
Odwiedź nas
All rights reserved. BEAUTY COSMETICS Copyright © 2017

Powiadom administratora